Hoofdstuk 1: Wedstrijdreglement

Artikel 1. Organisatie en prijzen

De wedstrijd wordt georganiseerd door Combell NV, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Skaldenstraat 121 9042 Gent en ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer BE 0541.977.701 (hierna ‘Combell’), en staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen.

Alle personen die een website nomineren maken kans op één van de twintig cadeaucheques twv elk 100€. Daarnaast maakt één persoon kans op een eenmalige restyling van zijn/haar/hun website. Dit omvat volgende elementen: professionele fotografie, copywriting, logo en redesign van de bestaande pagina’s en dit ter waarde van een maximumwaarde van 5000€. Daarnaast ontvangt de winnaar van de restylingsprijs ook een domeinnaam en de hosting van de site. Dit voor een periode van 10 jaar en ter waarde van een maximumwaarde van 2500€.

Deelnemen aan de wedstrijd doe je door een website te nomineren op www.uglybelgianwebsites.be. Door het nomineren van een website en het invullen van het persoonlijk e-mailadres en naam, maakt de deelnemer automatisch kans op één van de twintig cadeaucheques bij Bol.com twv elk 100€.

De wedstrijd loopt van 19/09/2022, 00.01h tot en met 09/10/2022, 23.59h.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Combell zijn zonder verhaal.

Artikel 2: Deelname

Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt men automatisch het volledige onderhavige wedstrijdreglement, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen die nodig zouden blijken, bijvoorbeeld ingeval van overmacht.

Deze wedstrijd is uitsluitend bestemd voor deelnemers die woonachtig zijn in België en die meerderjarig zijn of minderjarig en toestemming hebben van een ouder of voogd. In principe kan iedereen deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van medewerkers van Combell.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van een ouder of een voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Combell ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

De deelname is op naam maar de speler kan voor rekening van andere deelnemers meespelen. Bij het nomineren van een site maakt diegene die de nominatie uitvoert kans op een prijs alsook de persoon die eigenaar is van de genomineerde website. Die laatste maakt door een nominatie kans op de restyling prijs (zoals omschreven in Artikel 1).

Door deel te nemen aan de wedstrijd en een website te nomineren maak je kans op één van de twintig cadeaucheques ter waarde van 100€. Onderstaande stappen geven je nog een extra kans op één van de twintig cadeaucheques ter waarde van 100€.

· Deel het bericht van op de Instagrampagina van UglyBelgianWebsites op Instagram.

· Tag de Instagrampagina van UglyBelgianWebsites.

· Volg zowel de Instagrampagina van Combell alsook de Instagrampagina van UglyBelgianWebsites.

Artikel 3: Principe van het spel en aanduiden van de winnaar

1. Deelname aan de wedstrijd kan door middel van het nomineren van een website via www.uglybelgianwebsites.be. Er staat geen limiet op het aantal deelnames per persoon.

2. De winnaar van de hoofdprijs wordt gekozen door Combell en in samenspraak met de 5-koppige jury die bestaat uit: Hannes Coudenys, Eva Mouton, Joëlle Dubois, Herman Maes en Michiel Van de Veire.

De twintig winnaars van de cadeaucheques worden uit alle deelnemers geloot. De winnaars ontvangen via email of Instagram een bericht.

3. De winnaars worden tijdens de week van 10/10/2022 via e-mail of Instagram op de hoogte gebracht. De winnaars die deelnamen via Instagram zullen om hun e-mailadres gevraagd worden. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de wedstrijd.

4. Indien blijkt dat er vals gespeeld werd, worden alle frauduleuze deelnames als nietig beschouwd; met frauduleuze deelnames wordt geen rekening gehouden.

5. Het personeel van Combell mogen deelnemen, maar maken geen kans op een prijs. Andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie of de verspreiding van deze wedstrijd kunnen eveneens geen kans maken op een prijs.

6. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd. De privacyverklaring is onderaan het wedstrijdreglement te vinden in hoofdstuk 2.

7. Combell behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.

8. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt Combell zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

9. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.

10. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

Artikel 4: Bezwaren

De prijs van de winnaar kan in geen geval worden omgeruild tegen het overeenkomstig bedrag in contant geld. Er wordt per winnaar ook slechts één prijs toegekend (dezelfde naam, zelfde adres). Indien na controle vastgesteld zou worden dat meerdere prijzen aan één enkele deelnemer werden toegekend, dan mag deze enkel de eerste aan hem/haar/hun toegekende prijs behouden.

Hoofdstuk 2: Privacyverklaring

Combell behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven aan derden die niet tot Combell behoren. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van deze wedstrijd aangezien Combell zonder deze gegevens de winnaars niet kan contacteren.

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Combell verwerkt.

Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.

De deelnemers hebben het recht om te vragen hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het recht om verwerking te beperken. Verder kan de deelnemer bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens, in het bijzonder bij verwerking voor marketingcommunicatie. De deelnemer kan de functionaris voor gegevensbescherming van Combell ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening van rechten op: info@uglybelgianwebsites.be maar de deelnemer heeft ook het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten.